Algemene voorwaarden Search Advies

Algemene voorwaarden Search Advies

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Search Advies. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en producten van Search Advies. In overleg en middels schriftelijke bevestiging kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online marketing diensten (SEA. SEO, Social advertising, etc) en website bouw van Search advies.

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Search Advies een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Online marketing: SEA, SEO, Social advertising en display advertising.

Toepasselijkheid

Na betaling van de eerste factuur verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Search Advies en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Search Advies opgenomen wordt.

Offertes en prijsopgave

 • Alle offertes en prijsopgave door Search Advies zijn geheel vrijblijvend.
 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Search Advies blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Search Advies. Facturering geschiedt op basis van het samenwerkingsvoorstel
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Search Advies zijn geldig als hier een schriftelijke bevestiging van is.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de werkzaamheden

 • Search Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Search Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Search Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Search Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Search Advies zijn verstrekt, heeft Search Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Search Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Search Advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Search Advies kenbaar behoorde te zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart Search Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

 • Search Advies heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Search Advies gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • Search Advies heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 • Op elke overeenkomst met Search Advies zit een opzegtermijn van 1 maand. Deze geldt van beide zeide zowel Search Avies als de opdrachtgever. 

Levering en levertijd

 • Search Advies gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 • Mocht Search Advies onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Search Advies alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Search Advies een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Dit geldt alleen als er al betaald is voor het product of dienst.

Overmacht

 • Search Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Search Advies als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Search Advies alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Search Advies geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Search Advies tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

 • Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door Search Advies minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

 • Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Search Advies is de opdrachtgever betalingsverplicht. 
 • De opdrachtgever dient binnen 30 werkdagen na het verzenden van de factuur door Search Advies het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • In genoemde gevallen behoudt Search Advies zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Search Advies.
 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Search Advies een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • Indien Search Advies abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Search Advies het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Search Advies heeft voldaan.

Copyright

 • Search Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het door Search Advies vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Search Advies worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is uitgesloten.

Aansprakelijkheid

 • Voor zover Search Advies bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Search Advies weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Search Advies op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Search Advies of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Search Advies.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Search Advies slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Search Advies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Search Advies voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Search Advies.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Search Advies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Search Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient Search Advies terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Search Advies geleden schade.
 • Search Advies is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website of andere online marketing dienst in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 • Search Advies is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Search Advies noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Werkzaamheden, accounts en kennis zullen indien de opdrachtgever dit wenst volledig en zorgvuldig worden overgedragen aan een andere leverancier van de opdrachtgever. 

Reclame

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Search Advies, waarna Search Advies deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Search Advies binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 • Search Advies behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig

 • Search Advies zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Search Advies.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Search Advies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Search Advies is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Search Advies en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Privacy Voorkeuren en Consent
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie via uw browser opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden. Op dit moment maken wij alleen nog maar gebruik van de analytische en functionele cookies.